CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN “NĂM KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH 2017”

05/03/2017 5:27 Chiều 0 phản hồi
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 01/CT-UBND Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

“NĂM KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH 2017”

Năm 2016, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ trách nhiệm; Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tổ chức các Sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thành công, tạo tiền đề cho công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cho bộ máy hành chính Thành phố.

Phát huy kết quả đạt được năm 2016, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức và cơ quan hành chính Nhà nước, thành phố Hà Nội đã chọn “Năm kỷ cương hành chính năm 2017”.

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Chủ tịch UBND Thành phố Chỉ thị các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức toàn Thành phố thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1- Tổng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc của các cấp, các ngành theo đúng quy định của pháp luật

a) Tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính, phát hiện các nội dung quy định bất cập, hạn chế phát triển, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đề xuất bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo nguyên tắc: đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút gọn đầu mối và rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho cấp huyện.

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 30/4/2017.

b) Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND Thành phố; chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo, điều hành, kết luận của lãnh đạo Thành phố đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị số 13/CT-TTgngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

c) Rà soát quy chế làm việc của đơn vị, phù hợp quy định pháp luật và Quy chế làm việc của UBND Thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Việc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, cán bộ, công chức theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, từng loại công việc; lãnh đạo bộ phận phải bao quát, quán xuyến công việc, thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống và báo cáo lãnh đạo và cơ quan quản lý cấp trên kịp thời.

Thời gian thực hiện: xong trước ngày 30/4/2017.

d) Rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp thu và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính, về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016.

2- Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc từ Thành phố đến cấp huyện, cấp xã, đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối – một việc xuyên suốt”

a) Triển khai, thực hiện nghiêm, kịp thời các quyết định và chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối – một việc xuyên suốt”; phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm của công chức, viên chức.

b) Thực hiện cơ chế Giám đốc Sở định kỳ cuối năm đánh giá, nhận xét chất lượng, hiệu quả công việc của cấp trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc và phòng chuyên môn theo ngành dọc trực thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp huyện định kỳ hàng quý đánh giá, nhận xét chất lượng, hiệu quả công việc của cấp trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện.

3- Cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

a) Nhấn mạnh tinh thần gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu; tập trung quản lý chất lượng công việc, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của công chức, viên chức trực tiếp thụ lý giải quyết các thủ tục hành chính và người đứng đầu các tổ, bộ phận, cá nhân trực tiếp thực thi công vụ là Trưởng, Phó các phòng thuộc các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và công chức trực tiếp xử lý hồ sơ, thực thi công vụ cấp xã.

b) Cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ trật tự và thứ bậc hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

c) Yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị căn cứ vị trí việc làm và nhiệm vụ phân công phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể cho tuần, tháng, quý, năm báo cáo Thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát.

d) Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện văn hóa công sở; khắc phục tình trạng không rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận tiếp công dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan và phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

đ) Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện đầy đủ quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa.

e) Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; có các hình thức khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý, kỷ luật nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ định kỳ và đột xuất trên địa bàn Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

g) Gắn kết quả thực hiện Chỉ thị với công tác đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc. Có hình thức kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

h) Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác làm việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác đủ 36 tháng theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

i) Tổ chức thực hiện nghiêm Bộ quy tắc, văn hóa ứng xử tại các cơ quan hành chính, gắn với truyền thống văn hóa thanh lịch của người Hà Nội; mở cuộc vận động để cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô ứng xử có văn hóa, văn minh tại nơi làm việc, trong cộng đồng và nơi cư trú; tiến hành đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức.

4. Tổ chức thực hiện

a) Giao Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và những tồn tại, hạn chế, từng cơ quan, đơn vị chủ động chọn nội dung, chuyên đề cụ thể, xây dựng kế hoạch để tập trung thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị này.

- Tổ chức quán triệt các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị tới các cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; phát động phong trào thi đua thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Thành phố, của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, các tổ chức chính trị – xã hội về “Năm kỷ cương hành chính 2017” và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ; giữ mối liên hệ thường xuyên với chính quyền nơi cư trú để trao đổi thông tin, phục vụ công tác quản lý, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện Chỉ thị (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

b) Giao Sở Nội vụ:

- Là cơ quan thường trực thực hiện Chỉ thị về “Năm kỷ cương hành chính 2017”; theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này tại các cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra để xử lý theo thẩm quyền; xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân và tập thể vi phạm; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

c) Giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy định pháp luật hiện hành, đề xuất chế tài làm cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

d) Giao Sở Văn hóa và Thể thao: Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và trình UBND Thành phố ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; tham mưu Thành phố mở cuộc vận động để cán bộ, công chức viên chức Thủ đô hành xử có văn hóa, văn minh, lịch sự tại nơi làm việc, trong cộng đồng và nơi cư trú.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông: tổ chức thông tin, tuyên truyền về “Năm kỷ cương hành chính 2017”, phát huy mạnh mẽ vai trò tích cực của cơ quan truyền thông trong việc giám sát, phát hiện, phản ảnh và góp ý những hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức.

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị; đồng thời phổ biến sâu rộng Chỉ thị này tới các tổ chức thành viên trực thuộc, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;

- TT: Thành ủy, HĐND TP;

- UBMTTQ Việt Nam TPHN;

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- VPTU, các Ban Thành ủy;

- VP Đoàn ĐBQH TP, VP HĐND TP;

- Các tổ chức CT-XH TP;

- Các sở, ban, ngành TP;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Đài PTTH HN; các Báo: HNM, KT&ĐT;

- VPUBTP: CVP, các PCVP; Các phòng: NC, TKBT, TH, HCTC;

- Lưu: VT, NC(B), SNV (20b).

Chi-thi-01.2017_KCHC_UBNDTP

Tệp đính kèm

Chi-thi-01.2017_KCHC_UBNDTP
File: Chi-thi-01.2017_KCHC_UBNDTP.doc (59 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News